Merve \ 14 \ İstanbul
color meme: teen wolf + my favorite color (light blue/cyan)
(asked by anonymous)

(stardia gönderdi)

Notes
1798
Posted
4 gün önce

Derdi veren derdin çözümünü unutur mu hiç?

(Kaynak: eksikbirseylervaar, kolaninkabarciklari gönderdi)

Notes
144
Posted
4 gün önce
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter